درباره گروه اوج باور

اوج باور یک مجله موفقیت اقتصادی و راهکارهای بهبود بهره وری در کسب و کار میباشد ما در مورد مدیریت بهره وری در سازمان ها، شرکت های دانش بنیان، اائه راهکارهای مدیریت فروش و بازاریابی کسب و کارهای نوپا، آشنایی با سیستم های مدیریت استارتاپ ها بحث خواهیم کرد.